EL BARCELONARX ARRANCA MOTORES EN EL CIRCUIT DE BARCELONA-CATALUNYA - Catalunya RX Rally Cross

El BarcelonaRX ha arrancado motores hoy en el Circuit de Barcelona-Catalunya y lo ha hecho con el Media Day, la presentación oficial de la temporada 2017 del Campeonato del Mundo FIA de Rallycross, con la presencia de más de un centenar de medios de comunicación nacionales e internacionales.

La rueda de prensa de presentación ha arrancado con la participación del director del WorldRX de IMG, Paul Bellamy, el promotor del BarcelonaRX, Jordi Roquer, y el director general del Circuit, Joan Fontserè. Roquer ha querido destacar que “la celebración de la carrera en el Circuit es un éxito” y, precisamente por eso, “se ha trabajado mucho para asegurar a todo el mundo el mejor espectáculo. Sentimos que habrá mucha asistencia y que, tanto el público catalán como el español, estará a la altura”, ha añadido. Fontserè ha querido agradecer la confianza depositada y el hecho que “nos dejen enseñar cómo organizamos eventos”. También ha subrayado el trabajo de hormiga que se ha hecho: “Trabajamos paso a paso y así, hemos hecho crecer el Rallycross. Ahora, queremos seguir dando pasos y conseguir que todo el mundo se sienta como en casa”.

Los pilotos también han hecho una valoración previa al inicio de la competición y todos los protagonistas han destacado las buenas sensaciones después de todo el invierno trabajando con el objetivo de llegar a la cita muy bien preparados.

Ekström se ha mostrado agradecido de la evolución que ha hecho el campeonato. En cuanto a la competición, ha querido subrayar que “el rallycross es un deporte con muchos detalles y el tiempo acaba dictando sentencia, por lo tanto, no creo que haya ningún favorito y creo que el futuro es prometedor”.

En la misma línea, sus rivales auguran mucha igualdad durante los próximos meses. Loeb, que no acabó contento con el resultado de la temporada anterior, ha asegurado que “hemos trabajado mucho durante el invierno para conseguir un coche que nos gustara. No obstante, es difícil saber qué hará el resto y, por lo tanto, el objetivo, además del campeonato, es ayudar al equipo a crecer y mejorar”.

Solberg, por su parte, que este año participará como integrante del equipo Volkswagen, quiere seguir trabajando en la mejora del coche: “Hemos iniciado la preparación tarde y, por lo tanto, todavía queda ultimar algunos detalles. Intentaremos ser campeones, pero por eso, tenemos que trabajar mucho”. El piloto californiano Ken Block, que participará en el campeonato por segundo año consecutivo, ha prometido espectáculo y la voluntad de luchar por el título. “El año pasado estuvimos testando el coche y ahora nos toca hacer un buen papel. Este año hemos podido prepararnos a conciencia”, ha dicho.

A lo largo de la jornada también se han desarrollado otras actividades con los pilotos, antes de inaugurar oficialmente la temporada en la pista el próximo sábado.

Un fin de semana espectacular a partir de 25€
El próximo fin de semana, el Circuit de Barcelona-Catalunya celebrará la primera prueba de la temporada de Rallycross, con más de 80 carreras sobre la pista de asfalto y tierra, supercars de 600cv, fan zone, acceso abierto al paddock, los mejores pilotos de la especialidad donde destacan Block, Loeb, Solberg o Ekström, show Monster y mucho más. Todo esto es posible con unas entradas a un precio muy económico desde 25€, que además también ofrecen packs especiales para grupos de amigos y familias. Además, la compra de entradas hasta el 31 de marzo permite ahorrar más de 15€.

El BarcelonaRX ha engegat motors avui al Circuit de Barcelona-Catalunya i ho ha fet amb el Media Day, la presentació oficial de la temporada 2017 del Campionat del Món FIA de Ral·licross, amb la presència de més d’un centenar de mitjans de comunicació nacionals i internacionals.

La roda de premsa de presentació ha engegat amb la participació del director del WorldRX d’IMG, Paul Bellamy, el promotor del BarcelonaRX, Jordi Roquer, i el director general del Circuit, Joan Fontserè. Roquer ha volgut destacar que “la celebració de la cursa al Circuit és un èxit” i, precisament per això, “s’ha treballat molt dur per assegurar a tothom el millor espectacle. Sentim que hi haurà molta assistència i que, tant el públic català com l’espanyol, estarà a l’alçada”, ha afegit. Fontserè ha volgut agrair la confiança dipositada i el fet que “ens deixin ensenyar com organitzem esdeveniments”. També ha subratllat el treball de formiga que s’ha fet: “Treballem pas a pas i així, hem fet créixer el Ral·licross. Ara, volem seguir donant salts i aconseguir que tothom es trobi com a casa”.

Els pilots també han fet una valoració prèvia a l’inici de la competició i tots els protagonistes han destacat les bones sensacions després de tot l’hivern treballant amb l’objectiu d’arribar a la cita ben preparats.

Ekström s’ha mostrat agraït de l’evolució que ha fet el campionat. Quant a la competició, ha volgut subratllar que “el Ral·licross és un esport amb molts detalls i el temps acaba dictant sentència, per tant, no crec que hi hagi cap favorit i crec que el futur és prometedor”.

En la mateixa línia, els seus rivals auguren molta igualtat durant els propers mesos. Loeb, que no va acabar content amb el resultat de la temporada anterior, ha assegurat que “hem treballat molt durant l’hivern per aconseguir un cotxe que ens agradés. Si bé, és difícil saber què farà la resta i, per tant, l’objectiu, a més del campionat, és ajudar l’equip a créixer i millorar”.

Solberg, per la seva banda, que enguany participarà com a integrant de l’equip Volkswagen, vol seguir treballant en la millora del cotxe: “Hem iniciat la preparació tard i, per tant, encara queda ultimar alguns detalls. Intentarem ser campions, però per això, hem de treballar molt”. El pilot californià Ken Block, que participarà al campionat per segon any consecutiu, ha promès espectacle i la voluntat de lluitar pel títol. “L’any passat vam estar testant el cotxe i ara ens toca fer un bon paper. Aquest any hem pogut preparar-nos a consciència”, ha dit.

Al llarg de la jornada també s’han desenvolupat altres activitats amb els pilots, abans d’inaugurar oficialment la temporada a la pista el proper dissabte.

Un cap de setmana espectacular a partir de 25€
El proper cap de setmana, el Circuit de Barcelona-Catalunya celebrarà la primera prova de la temporada del Ral·licross, amb més de 80 curses sobre la pista d’asfalt i terra, supercars de 600cv, fan zone, accés obert al pàdoc, els millors pilots de l’especialitat on destaquen Block, Loeb, Solberg o Ekström, xou Monster i molt més. Tot això és possible amb unes entrades a un preu molt econòmic des de 25€, que a més també ofereixen packs especials per a grups d’amics i famílies. A més, la compra d’entrades fins al 31 de març permet estalviar més de 15€.

 

The BarcelonaRX has started today at the Circuit de Barcelona-Catalonia and has done so with Media Day, the official presentation of the 2017 season of the FIA ​​World Ral·licross, attended by over a hundred media national and international media.

The press conference of presentation has begun with the participation of the director of IMG WorldRX Paul Bellamy, promoter BarcelonaRX Jordi rocks, and the director general of the Circuit, Joan Fontserè. Rocker highlighted that “the celebration of the race at the Circuit is a success” and for that very reason, “has worked very hard to make everyone the best show. We feel that there will be a lot of assistance and that both public Catalan and Spanish, will be proportionate, “he added. Fontserè thanked the trust and the fact that “let us teach you how to organize events.” Also highlighted the work of ant that has been made: “We are working step by step and we have grown the Ral·licross. Now we want to keep jumping and make everyone feel at home. ”

The pilots have also made an assessment prior to the start of the competition and all players have highlighted the good feelings after working all winter in order to get to the meeting well prepared.

Ekström has been appreciative of the evolution that has made the championship. As for the competition, was keen to stress that “Ral·licross is a sport with many details and time eventually ruled, so I do not think there is any favorite and I think the future is promising.”

In the same vein, many predict equal rivals in the coming months. Loeb, who did not quite happy with the result of the previous season, said: “We have worked hard over the winter to get a car that we like. While it is difficult to know what will do the rest and, therefore, the objective, in addition to the championship, is to help the team grow and improve. ”

Solberg, meanwhile, this year will participate as a member of the Volkswagen team wants to continue working on improving the car: “We started preparing late and, therefore, there is still finalizing some details. Try to be champions, but for that we have to work hard. ” California driver Ken Block will participate in the championship for the second consecutive year, and has promised to show the will to fight for the title. “Last year we were test the car and now we do well. This year we have prepared ourselves thoroughly, “he said.

Throughout the day other activities have also been developed with the drivers before the season officially opened to the track on Saturday.

A spectacular weekend from 25 €
Next weekend the Circuit de Barcelona-Catalonia held the first race of the season Ral·licross, with more than 80 races on the track asphalt and land of supercars 600cv make zone, open access to the paddock, the best drivers of the specialty which include Block, Loeb, Solberg and Ekström, show Monster and more. All this is possible with a very affordable price tickets from € 25, which also also offer special packages for groups of friends and families. In addition, tickets to the March 31 saves over 15 €.